Customs Agent

since 1995

Wispex originated from the family business Wispex Pijnacker VOF, founded in 1995. With a close-knit team of experienced customs declarants, we efficiently take care of your various customs declarations. As a Fenex member in the Netherlands and a FORWARD member in Belgium, we respond to the latest developments in the field of customs.

Wispex Portal


The status of your orders can be followed in real time via our portal. view MRN numbers of the declarations and the validation terms of T1 documents; Perform searches with filter options for all available data.

Importers can view all declarations on our portal and download all necessary documents. The declarations with limited fiscal representation can also be confirmed here, so that all VAT listings will run smoothly.

Customs documents taken care of

We provide the necessary customs documentation

from the Netherlands, Belgium and Germany.

Services

Transit

Export

Import

Fiscal representation

Phytosanitary and veterinary service

Trust in Wispex


Fenex-Logo-Square

We are a member of the FENEX. The Dutch organization for forwarding and logistics

DSLV-Logo

We are a member of the DLSV. The German organization for forwarding and logistics

Forward-Belgium-Logo

We are a member of FORWARD. The Belgian organization for forwarding and logistics

AEO-Logo-Square

Wispex has the AEO-Full license for all its subsidiaries

more information on the website of customs

Contact


Headquarters

Lange Kleiweg 22

Gebouw 'The Lobby'

2288 GK Rijswijk

Contact

T +31 (0)88 4220488

F +31 (0)88 4220400

E info@wispex.nl

Wispex addresses


Rotterdam

Anthony Fokkerweg 85

3088 GE Rotterdam

The Netherlands

T +31 (0)88 4220488

Antwerpen

Noorderlaan 147 bus 9

2030 Antwerpen

Belgium

T +32 (0)3 3755315

Hamburg

Borstelmannsweg 143

20537 Hamburg

Germany

T +49 (0) 2161 8397123

Logo Wispex

Wispex en uw privacy Duitse versie

Met ‘Wispex’ wordt hierna de ondernemingen Wispex Transit NL BV, Wispex Fiscal NL BV, WPXU Holding BV, Wispex BE BV, Wispex DE en Wispex UK bedoeld.

1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Klanten, medewerkers, leveranciers en overige relaties hebben er recht op dat Wispex vertrouwelijk en zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Wispex heeft haar privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens afgestemd op de Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Het privacybeleid van Wispex wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings) maatregelen.

2. Welke persoonsgegevens gebruikt Wispex

Wispex gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht,functie, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat Wispex deze gegevens bij u opvraagt.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Voor het verzorgen van douaneaangiftes en het optreden als fiscaal-/douane-vertegenwoordiger kan het voorkomen dat er een kopie identiteitsbewijs is benodigd bij de volmacht. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om het vertegenwoordigen van een eenmanszaak. Deze documenten zijn aangemerkt als gevoelige gegevens waarmee uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang is essentieel. Wispex heeft zijn beveiliging hierop passend afgestemd en zijn medewerkers hierop getraind.

Toegang webportaal

Voor het gebruik van het webportaal op portal.wispex.nl/login zijn er inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden verstrekt en gekoppeld aan de contactpersonen. Voor een goede en veilige werking van het portaal worden er gegevens van de inlogsessies vastgelegd. Het gaat om het IP adres, browsergegevens en datum en tijdstip van uw bezoek.

3. Bewaartermijnen

Als persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze afhankelijk van hun bewaartermijn gecontroleerd verwijderd. Wispex houdt voor haar dossiers en bijbehorende persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst aan.

4. Dienstverlening door derden

Wispex schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en netwerkbeheer, maar ook organisaties voor archiefvernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Wispex.

Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

5. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Wispex gebruikt voor het behandelen en verwerken van opdrachten en worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een controle van de douane, belastingdienst of fiscale opsporingsdienst (FIOD).

6. Beveiliging

Wispex doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beschermen.

Alle medewerkers van Wispex hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werkzaamheden nodig hebben. Onze computersystemen, computernetwerken en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Hetzelfde niveau van beveiliging eisen wij ook van de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals leveranciers van software en netwerkbeheer.

7. Inbreuk op de beveiliging (meldplicht bij datalek)

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Wispex heeft de privacybewaking ondergebracht bij de afdeling IT. Medewerkers en leveranciers kunnen incidenten die mogelijk een datalek zijn bij deze afdeling melden. Een incidentteam pakt meldingen direct op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Wispex te voorkomen. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

8. Uw rechten

De privacywetgeving geeft betrokkene personen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden) het recht om vragen te stellen rond het instellen, verwerken of gebruiken van gegevens evenals rectificatie, afscherming, wissing of intrekking van een reeds gegeven toestemming.


Voor vragen of klachten omtrent uw privacy kunt u bij Wispex terecht bij:

Afdeling IT

T +31 (0)88-4220488

F +31 (0)88-4220400

E IT@wispex.nl


© 2023 Wispex