Wispex and your privacy

The term ‘Wispex’ mentioned hereafter, refers to the enterprises Wispex Transit NL BV, Wispex Fiscal NL BV, WPXU Holding BV, Wispex BE BV, Wispex DE and Wispex UK.

1. Protection of your personal data

Customers, employees, suppliers and other contacts are entitled to a confidential and careful handling of their personal data on Wispex’s part. Wispex has adjusted its privacy policy for the processing of personal data to the European legislation regulation internationally known as the General Data Protection Regulation (GDPR), known in the Netherlands as AVG. Wispex’s privacy policy is effected through agreements, rules of conduct, and security measures.

2. Personal data used by Wispex

Wispex exclusively uses the personal data which are essential for a good service and business operation. Contact details such as name, first name, initials, titles, gender, position within the company, email address, phone numbers and similar information necessary for communication are processed for contact management and [communication].


If, in additional, other personal data are processed, this is necessary for meeting the commitments of an agreement or a legal obligation. You will be informed of this the moment Wispex contacts you to collect these data.

Special and sensitive personal data

For the creation of customs declarations and for the right to act as a Fiscal and Customs agent it might be possible that an identity document is required for authorisation. An example of this is the representation of a sole proprietorship. These documents are marked as sensitive data which require handling with the utmost care. Confidentiality and concealment from unauthorised access are essential. Wispex has trained its employees and adjusted its security measures to accommodate this.

Access to web portal

Login details such as user names and passwords are distributed and linked to contacts for use of the web portal at portal.wispex.nl/login. Data from the login sessions are recorded for good and safe operation of the web portal. The data concerned are the IP address, browser data and date and time of your visit.

3. Storage periods

Unnecessary personal data will be removed depending on their legal storage periods. Wispex will maintain the legal storage period of seven years after termination of the service agreement for all its dossiers and corresponding personal data.

4. Services provided by third parties

Wispex enables third parties in order to provide an efficient, proper, and safe service. These third parties are primarily suppliers of software and network management, but also organisations for archive destruction, specialised consultants, and other service providers. The service provided by these third parties is conducted under the responsibility of Wispex.

If these third parties require access to your personal data, a data processing agreement will be made if necessary in which agreements are laid down. These agreements include safe processing and confidentiality of your personal data.

5. Disclosure to third parties

Your personal data will exclusively be used by Wispex for making and processing orders. They will never be disclosed to third parties without your permission, except if there are legal obligations. For example, in the case of a customs inspection, tax authority or the Dutch fiscal investigation service (FIOD).

6. Security

Wispex does everything in its power to ensure your privacy and protect your data. All Wispex employees have a confidentiality obligation and may exclusively process data if they are needed for their work. Our computer systems, computer networks and buildings are secured according to the level which is necessary for the nature and scope of the personal data that are processed. We demand the same level of security from the third parties we work with, like software suppliers and network managers.

7. Breach of security (mandatory reporting of a data breach)

Despite the technical and organisational security measures, a data breach cannot always prevented. Wispex has delegated the privacy protection to the IT department. Employees and suppliers can report incidents which may result in a data breach to this department. A specialised team investigates these reports further and takes those measures which are required to prevent further damage to involved parties and Wispex. According to the law, a data breach that may have significant consequences will be reported to Dutch DPA (Autoriteit Persoonsgegevens) and to the person or persons whose personal data were involved in the data breach.

Supervisor: Autoriteit Persoonsgegevens

Supervisor: Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

8. Your rights

The privacy legislation gives involved parties (those whose personal data are processed) the right to ask questions regarding the configuration, processing or use of data, as well as the rectifying, shielding, erasing or denying of already granted permission.

For question or complaints regarding your privacy please contact the IT department:

IT Department

T +31 (0)88-4220488

F +31 (0)88-4220400

E IT@wispex.nl

Contact


Headquarters

Lange Kleiweg 22

Gebouw 'The Lobby'

2288 GK Rijswijk

Contact

T +31 (0)88 4220488

F +31 (0)88 4220400

E info@wispex.nl

Wispex addresses


Rotterdam

Anthony Fokkerweg 85

3088 GE Rotterdam

The Netherlands

T +31 (0)88 4220488

Antwerpen

Noorderlaan 147 bus 9

2030 Antwerpen

Belgium

T +32 (0)3 3755315

Hamburg

Borstelmannsweg 143

20537 Hamburg

Germany

T +49 (0) 2161 8397123

Logo Wispex

Wispex en uw privacy Duitse versie

Met ‘Wispex’ wordt hierna de ondernemingen Wispex Transit NL BV, Wispex Fiscal NL BV, WPXU Holding BV, Wispex BE BV, Wispex DE en Wispex UK bedoeld.

1. Bescherming van uw persoonsgegevens

Klanten, medewerkers, leveranciers en overige relaties hebben er recht op dat Wispex vertrouwelijk en zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Wispex heeft haar privacybeleid voor de verwerking van persoonsgegevens afgestemd op de Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR). Het privacybeleid van Wispex wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings) maatregelen.

2. Welke persoonsgegevens gebruikt Wispex

Wispex gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en communicatie worden contactgegevens verwerkt, zoals naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht,functie, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens.

Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. U wordt hierover geïnformeerd op het moment dat Wispex deze gegevens bij u opvraagt.

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

Voor het verzorgen van douaneaangiftes en het optreden als fiscaal-/douane-vertegenwoordiger kan het voorkomen dat er een kopie identiteitsbewijs is benodigd bij de volmacht. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om het vertegenwoordigen van een eenmanszaak. Deze documenten zijn aangemerkt als gevoelige gegevens waarmee uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. Vertrouwelijkheid, geheimhouding en het voorkomen van ongeautoriseerde toegang is essentieel. Wispex heeft zijn beveiliging hierop passend afgestemd en zijn medewerkers hierop getraind.

Toegang webportaal

Voor het gebruik van het webportaal op portal.wispex.nl/login zijn er inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden verstrekt en gekoppeld aan de contactpersonen. Voor een goede en veilige werking van het portaal worden er gegevens van de inlogsessies vastgelegd. Het gaat om het IP adres, browsergegevens en datum en tijdstip van uw bezoek.

3. Bewaartermijnen

Als persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze afhankelijk van hun bewaartermijn gecontroleerd verwijderd. Wispex houdt voor haar dossiers en bijbehorende persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst aan.

4. Dienstverlening door derden

Wispex schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van software en netwerkbeheer, maar ook organisaties voor archiefvernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van Wispex.

Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen.

5. Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door Wispex gebruikt voor het behandelen en verwerken van opdrachten en worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een controle van de douane, belastingdienst of fiscale opsporingsdienst (FIOD).

6. Beveiliging

Wispex doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en uw gegevens te beschermen.

Alle medewerkers van Wispex hebben een geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze voor hun werkzaamheden nodig hebben. Onze computersystemen, computernetwerken en gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en het volume van de te verwerken persoonsgegevens. Hetzelfde niveau van beveiliging eisen wij ook van de organisaties waarmee wij samenwerken, zoals leveranciers van software en netwerkbeheer.

7. Inbreuk op de beveiliging (meldplicht bij datalek)

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk (datalek) nooit volledig worden uitgesloten. Wispex heeft de privacybewaking ondergebracht bij de afdeling IT. Medewerkers en leveranciers kunnen incidenten die mogelijk een datalek zijn bij deze afdeling melden. Een incidentteam pakt meldingen direct op voor nader onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Wispex te voorkomen. Zoals de wet vereist, wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

8. Uw rechten

De privacywetgeving geeft betrokkene personen (degenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden) het recht om vragen te stellen rond het instellen, verwerken of gebruiken van gegevens evenals rectificatie, afscherming, wissing of intrekking van een reeds gegeven toestemming.


Voor vragen of klachten omtrent uw privacy kunt u bij Wispex terecht bij:

Afdeling IT

T +31 (0)88-4220488

F +31 (0)88-4220400

E IT@wispex.nl


© 2023 Wispex